نرم افزار

نرم افزار

نرم افزار سفارشی شرکت مپصا 

 

download Link: RPM8


جهت دانلود فایل zip برروی لینک زیر کلیک کنید


https://drive.google.com/file/d/1Hl6XSXet8k63Cjy3wjeRDmDd2RH_SIuH/view?usp=sharing


نرم افزار سفارشی شرکت مپصا 

 

download Link: Poroperm


جهت دانلود فایل zip برروی لینک زیر کلیک کنید


https://drive.google.com/file/d/1oQOnMbXoGjenfdsVQr7E7OD1_pMYQY-u/view?usp=sharing

 


نرم افزار فعال سازی کرک lab view 

 download Link: NI License Activator


جهت دانلود فایل exe برروی لینک زیر کلیک کنید


https://drive.google.com/file/d/1JOt078YwOiIddpd5ecuSk0IHWOzw9Lei/view?usp=sharing


نرم افزار فیلتر شکن

 download Link: psiphon


جهت دانلود فایل exe برروی لینک زیر کلیک کنید


https://drive.google.com/file/d/1yy_kWbSY5Lu-DCNwfvFzoRcQMW8WK4MF/view?usp=sharing


 

Cart
Your cart is currently empty.