مغزه و پلاگ

مغزه و پلاگ در صنعت نفت برای تخمین خصوصیات سنگ مخزن از دو روش‌ مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. در…