• پردازش تصویر

    پردازش تصویر زیر مجموعه ای از پردازش سیگنال دیجیتال می باشد که شاخه‌ای از دانش رایانه است. این فناوری با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشت شده با دوربین دیجیتال یا اسکن…