پروژه های کنترل

پروژه‌های کنترل (bms) برخی از پروژه‌های انجام شده در زمینه کنترل عبارتند از: كنترل بيسيم دور موتور برطبق دما نمايشگر…