مغزه و پلاگ

مغزه و پلاگ

مغزه و پلاگ

در صنعت نفت برای تخمین خصوصیات سنگ مخزن از دو روش‌ مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. در روش مستقیم از آنالیزهای آزمایشگاهی بر روی مغزه‌های گرفته شده از سازند‌ و در روش‌ غیرمستقیم از آنالیز چاه‌پیمایی و عملیات لرزه‌ای برای تعیین خواص سنگ مخزن استفاده می‌شود. در کاربردهای صنعتی آنالیز مغزه رایج‌تر است. نمونه‌های مغزه سنگ مخزن برای ارزیابی دو ویژگی با اهمیت تخلخل و نفوذپذیری که از مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر روی تولیدپذیری مخزن هستند، کاربرد دارند.

در مهندسی نفت آزمایش‌های انجام شده بر روی مغزه کامل(whole core) و قالب‌های (پلاگ) گرفته شده از مغزه مورد نظر انجام می‌شود. اندازه پلاگ‌ها از مغزه کوچک‌تر می‌باشد لذا در آزمایشگاه‌ها معمولاً از پلاگ استفاده می‌شود.

آنالیز مغزه

دو دسته آزمون آنالیز مغزه بر روی نمونه مغزه انجام می‌شود. آنالیز متداول مغزه (RCAL/CCAL) و آنالیز ویژه مغزه (SCAL)

 

آنالیز متداول مغزه (Routine/ Conventional Core Analysis)

این آنالیز متأثر از خواص فیزیکی سنگ مخزن است. موارد اندازه‌گیری شده در این روش عبارتند از:

تراوایی افقی و قائم Absolute Permeability

اشباع شدگی سیالات Saturation

تخلخل Porosity

چگالی دانه‌ها Rock Density

توصیف لیتولوژی مغزه

لاگ گاما

 

آنالیز ویژه مغزه  (Special Core Analysis)

این آنالیز متأثر از خواص سنگ و سیال است. موارد اندازه‌گیری شده در این روش عبارتند از:

تراوایی نسبی Relative Permeability

ترشوندگی Wettability

فشار مویینگی Capillary Pressure

فشار بالاسری یا فوقانی Overburden Pressure

خواص الکتریکی

خواص مکانیکی

کشش سظحی Surface Tension

کشش بین سطحی Interfacial Tension

در تصاویر زیر چند نمونه مغزه آورده شده است.

نمونه مغزه و برش مقطع نازک نازک مغزه
                     SAM CP 1000
انواع مغزه کربناته و ماسه سنگ و مقطع برش نازک
                     SAM CP 1001

تهیه انواع مغزه، پلاگ و مقطع برش نازک با مشخصات و اندازه مورد نظر در هر جنس سنگی توسط شرکت سامرنیک امکان پذیر است.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

 

Cart
Your cart is currently empty.