• مغزه و پلاگ

    مغزه و پلاگ در صنعت نفت برای تخمین خصوصیات سنگ مخزن از دو روش‌ مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. در روش مستقیم از آنالیزهای آزمایشگاهی بر روی مغزه‌های گرفته شده از سازند‌ و…