• پردازش تصویر

    پردازش تصویر زیر مجموعه ای از پردازش سیگنال دیجیتال می باشد که شاخه‌ای از دانش رایانه است. این فناوری با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشت شده با دوربین دیجیتال یا اسکن…

  • مغزه و پلاگ

    مغزه و پلاگ در صنعت نفت برای تخمین خصوصیات سنگ مخزن از دو روش‌ مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. در روش مستقیم از آنالیزهای آزمایشگاهی بر روی مغزه‌های گرفته شده از سازند‌ و…